sql 分组统计总数,并更新计数字段

记录个实例,以备后用

有两张表,一张为文章表,另一张为分类表,其中有一个字段代表该分类下的文章总数。

需求是更新分类表中每个分类的计数字段

update sz_article_category,
    (select category_id,count(1) cnt from sz_article where category_id is not null group by category_id) c
set sz_article_category.num=c.cnt
where sz_article_category.id=c.category_id
  点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注